SIK SORULAN SORULAR

Genel SSS
Zaman Kaydırmalı İzleme Ölçümü SSS
TİAK Kimdir ve Televizyon İzleyici Ölçümüne Yönelik Fonksiyonu Nedir?

TİAK Televizyon İzleyici Araştırmaları Anonim Şirketi, 2010 Yılı Aralık ayında televizyon izleme araştırmalarını organize etmek ve denetlemek amacıyla kurulmuş olan bir anonim şirkettir. Televizyon İzleme Ölçümleri alanında ilgili taraflar olan, Reklam Verenler, Reklam Ajansları, Medya Planlama Ajansları ve TV Kanallarının bir araya gelmesiyle tüm sektör değişkenlerinin, dünya standartlarına uygun ortak bir platformda fikir birliğiyle hareket ettikleri, ilgili bütün tarafları temsil eden yönetim anlayışı ile kurumsal bir yapıdır.

TİAK A.Ş. Hissedarları Kimlerdir?

TİAK A.Ş.’nin 4 tip hissedarı bulunmaktadır. A GRUBU HİSSEDARLAR (Reklamverenler Derneği), B GRUBU HİSSEDARLAR (Reklamcılar Derneği), C GRUBU HİSSEDARLAR (Tam Zamanlı Ölçümlenen Kanallardan Oluşur), D GRUBU HİSSEDARLAR (Yarı Zamanlı Ölçümlenen Kanallardan oluşur). Güncel hissedarlar listesine http://www.tiak.com.tr/hakkimizda#hissedarlar linkinden ulaşılabilmektedir.

TİAK’ın kurumsal yapısı nedir, bir dernek ya da komite olarak mı çalışmaktadır?

TİAK Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş. unvanıyla tüzel kişiliğe sahip bir şirket olarak çalışmaktadır. Kurucu hissedarları olan Reklamverenler Derneği, Reklamcılar Derneği ve Yayıncı Kuruluşların ortaklığında kurulmuştur. 1992 - 2010 arasında gönüllülük esası ile çalışan bir Endüstri Komitesi konumunda iken 2009 yılında Rekabet Kurulu’nun talebi ile Aralık 2010 tarihinden itibaren Anonim Şirket statüsünde çalışmaya başlamıştır. 

TİAK İçin Kullanılan Müşterek Endüstri Komitesi (MEK) Tanımı Nedir?

TİAK A.Ş. bir Müşterek Endüstri Komitesi (MEK) olarak faaliyet göstermektedir.
Avrupa Yayıncılar Birliği tarafından yayınlanan “Televizyon İzleme Ölçümüne İlişkin Global Kılavuz”da (Global Guidelines for Television Auidience Measurement) izleme ölçümlerinin sağlanmasında üç temel örgüt yapısı mevcuttur.  

1)    Ölçümü Yapan Araştırma Şirketinin Kendi Servisi (Own Service-OS)

2)    Media Kullanıcıları Sektör Komitesi (Media Owners Committee-MOC)

3)    Müşterek Endüstri Komiteleri-MEK (Joint Industry Committee-JIC)

Ölçümü yapan araştırma şirketinin; Yayımcı Kuruluşlar, Reklamverenler ve Reklamcılar tarafından oluşan bir birleşik endüstri komitesiyle resmi bir sözleşme yaptığı bir yapıdır. En yaygın karşılaşılan organizasyon yapısı MEK’lerdir. Müşterek Endüstri Komitesi ihale şartnamelerini düzenlemekten, sözleşme yapmaya, ölçümün koşullarını belirlemekten ölçümün denetlenmesine kadar tüm süreçleri yönetir ve koordine eder. 

TİAK A.Ş. Ne Şekilde ve Kimler Tarafından Yönetilmektedir?

TİAK A.Ş. ölçüm sisteminde yer alan kanalların temsilcilerinin, Reklamverenler Derneği ve Reklamcılar Derneği temsilcilerinin oluşturduğu bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Yönetim Kurulu 15 kişiden oluşmaktadır. Bir Başkan, 2 Başkan Vekili (Reklamverenler Derneği ve Reklamcılar Derneği Temsilcileri) ve 12 üyeden oluşmaktadır. Reklamverenler Derneği ve Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu’nda birer kişi ile temsil edilmekle ve kararlarda oy birliği koşulu aranmaktadır.
Yönetim Kurulu’nda bulunan kurumlar ve kurum temsilcilerinin isimlerinin bulunduğu güncel listeye http://www.tiak.com.tr/hakkimizda#yonetim-kurulu linkinden ulaşılabilmektedir.

Televizyon İzleyici Ölçümü Konusunda RTÜK Yönetmeliği nedir?

RTÜK Yönetmeliği olarak belirtilen; RTÜK tarafından 17 Ekim 2012 tarihinde yayınlanmış olan “Yayın Hizmetlerinin İzlenme Ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”tir.
Söz konusu yönetmelik panel hanelerinin seçiminden, panel örnekleminin detaylarına kadar birçok konuyla ilgili TİAK A.Ş.’nin uygulaması gereken standartları ve kuralları içermektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/10/20121017-3.htm

Yönetmelik Değişikliği:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180512-1.htm

Televizyon İzleme Ölçümü Veri Tabanı Araştırması (Establishment Survey) Nedir?

Veri Tabanı Araştırması, Televizyon İzleyici Ölçüm Paneli’nin kurulumu ve sürdürülmesi için gerekli bilgilerin toplandığı saha çalışmasına dayalı araştırmadır. Televizyon İzlenme Ölçümü hizmetine baz teşkil etmektedir. Araştırmanın üç temel amacı bulunmaktadır:
·         Paneli kurmak için gerekli olan nüfus özelliklerinin ve hanede TV izleme davranışını etkileyen (TV Sayısı, Yayın Alma Şekli vb.) diğer değişkenlerin dağılımını tespit etmek (Evren Değerleri),
·         Bu değişkenlerin değişimini takip ederek ölçüm sistemindeki evren tahminlerini güncellemek,
·         Panele eklenecek haneleri ve panelden ayrılan haneler yerine seçilecek yeni haneleri anket yapılan havuz içinden seçecek veri tabanını oluşturmak.
Mevcut panel hanelerinin panelden ayrılması durumunda, ikame haneler de Veri Tabanı Araştırması’nın adres havuzu içinden seçilmektedir. VTA’ya kaynak teşkil eden tüm adresler TÜİK’ten temin edilmektedir. Her VTA için TÜİK’ten alınan adres adedi yaklaşık 132.000’dir.
Veri Tabanı Araştırması RTÜK Yönetmelik'ine uygun olarak yapılmaktadır. Böylelikle, dinamik değişkenler için sağlıklı evren ve panel kontrol hedeflerine ulaşılması ve panel için, sürekli olarak güncellenen bir potansiyel panelist adres havuzu elde edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca mevcut RTÜK Yönetmeliği gereği bir panel hanesi panelde en fazla 7 yıl kalabilmektedir. 7. Yılını tamamlayan haneler için geçerli olan zorunlu sökümler de düzenli Veri Tabanı Araştırması için gereklilik oluşturmaktadır. Yapılmış olan VTA’lar aşağıdaki gibidir;

 • TNS – 2012 Panel Kuruluş VTA’sı
 • ANAR ARAŞTIRMA – 2014 VTA
 • GENAR ARAŞTIRMA – 2015 VTA
 • DİYALOG ARAŞTIRMA – 2016 VTA
 • VTE ARAŞTIRMA – 2018 VTA

Televizyon İzleyici Ölçümü Panelinin Evreni / Temsil Ettiği Popülasyon Nedir?

Televizyon İzleyici Ölçümü Panel’i Kantar Media tarafından toplamda 40 ilde kurulmuştur. Televizyon İzlenme Ölçümü Raporlamasının kapsamını teşkil edecek panel hanesinin net 4.000 olması hedeflenmiştir. Diğer yandan RTÜK Yönetmelik’inin 8. Maddesi 1. Bendi’ne istinaden, VTA’nın evreni, "Ölçümün temelini teşkil edecek evren; yerleşim yeri en büyük alt sınırı on bin olacak şekilde araştırma kapsamındaki tüm yerleşim yerlerinde yaşayan hane halklarını kapsar" olmuştur. Çalışmanın örneklem yapısı çerçevesinde 58.367.000 birey temsiliyeti sağlanmaktadır.

Televizyon İzleyici Ölçümü Panelinin Örneklem Büyüklüğü Nedir?

Televizyon İzleyici Ölçümü Panelinin büyüklüğü brüt 4.400 Hane, net 4.000 hane olacak şekilde tasarlanmıştır. Ocak 2017 için seçilmiş bir günü aldığımızda (1 Ocak 2017) panelde bulunan hane sayısının 4.291 hane olduğu, paneldeki kişi sayısının ise 14.035 olduğu görülmektedir.
Türkiye’de Televizyon İzleyici Ölçüm Paneli 1989 yılında 150 Hane ile raporlamaya başlamıştır. Zaman içinde 1996 yılında 1.060 haneye, 2006’da 2.000 haneye, 2008’de 2.500 haneye ve 2014 yılında 4.000 net haneye çıkılmıştır. 

Panel Örneklemi Hangi Değişkenler Bazında Evreni Temsil Etmektedir?

Panel örneklemi, TV İzleyici Ölçümü evrenini aşağıdaki Panel Kontrol Değişkenleri bazında temsil etmektedir;

 • SES (Sosyo - Ekonomik Statü) : AB – C1 – C2 - DE
 • HANE BÜYÜKLÜĞÜ: 1-2 Kişilik Hane, 3-4 Kişilik Hane, 5+ Kişilik Hane
 • YAYIN ALMA ŞEKLİ: Uydu ve Sadece Karasal, Kablo
 • HANEDEKİ TV SAYISI: 1 TV, 2+ TV
 • CİNSİYET: Kadın, Erkek
 • YAŞ: 5-14, 15-24, 25-34, 35,44, 45-54, 55+
 • ÇALIŞMA DURUMU: 15+ Yaş Çalışan, 15+ Yaş Çalışmayan

Panel Kontrol Değişkenleri Bazında TV İzleyici Paneli Evren Değerleri Açıklanıyor mu?

Panel Evreni ölçüm yapılan 40 ilde evinde çalışır durumda televizyonu olan hanelerdir. Bu evrenin Panel Kontrol Değişkenleri açısından dağılımı TİAK A.Ş. web sayfası,  “Evren Değerleri” başlığı altında Veri Tabanı Araştırması yapılan her dönem için ayrı ayrı görülmektedir.

http://www.tiak.com.tr/evren-degerleri

Televizyon İzleyici Ölçümünü Şu Anda Hangi Şirket Yapmaktadır ve Kaç Yıl Süreyle Seçilmiştir?

Televizyon İzleyici Ölçümü Eylül 2012’den itibaren Kantar Media tarafından gerçekleştirilmektedir. 2010 yılında yapılan şirket seçim sürecinde Kantar Media 5 yıllık süre için TV İzleyici Ölçümü Yüklenicisi olarak seçilmiştir.

Televizyon İzleyici Ölçümünde Yeni Dönem Eylül 2017’de başlamıştır. 2016 yılında başlayan  Şirket Seçim sürecinde TİAK A.Ş. Yönetim Kurulu Ölçüm Şirketi olarak 3+2 yıl opsiyonlu olmak üzere Kantar Media’yı seçmiştir. 

Hangi Kanallar Ölçümlenmektedir, Hangi Kanallar İzleyici Ölçümüne Dahildir?

Ölçümlenmek isteyen kanallar TİAK A.Ş.’ye başvurmak ve sözleşme imzalamak zorundadırlar. Ölçümlenecek yayıncı kuruluşlar açısından iki türlü abonelik sistemi bulunmaktadır; Tam Zamanlı Raporlama ve Yarı Zamanlı Raporlama.

Şu anda ölçümde olan Tam Zamanlı Raporlanan  ve Yarı Zamanlı Raporlanan kanalların güncel listesine http://tiak.com.tr/hakkimizda#raporlanan-kanallar adresinden erişilebilir.

TV İzleyici Panelinde Hangi Kanalların Ölçümleneceğine Ne Şekilde Karar Verilir?

Ölçüm sistemine girerek ölçümlenmek isteyen kanallar sözleşme imzalayarak ölçüm sistemine girebilirler. Şu anda ölçüm sisteminde olan tüm kanalların listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu liste zaman içinde değişim gösterebilmektedir.

TAM ZAMANLI RAPORLAMA kavramı ölçümlenen kanallar için dakika bazlı veri üretmeyi ifade ederken YARI ZAMANLI RAPORLAMA bu kanallar için 15’er dakikalık veri üretmeyi ifade etmektedir.

http://tiak.com.tr/hakkimizda#raporlanan-kanallar

Ölçüm Sonuçlarından Kimler Faydalanmaktadır?

Televizyon İzleyici Ölçümü verileri sadece abonelerle paylaşılan gizliliği sözleşmelerle korunan ticari bir veridir. Bir gün önceye ait veriler takip eden gün içinde abonelerle paylaşılmaktadır. Ayrıca Tam Zamanlı Öçümlenen kanallar için aboneler raporlama aracı olan Instar Analytics kullanarak Panel Kontrol Değişkenleri bazında istedikleri zaman dilimi için, istedikleri kanal ve programlar bazında rapor çekebilirler. Yarı zamanlı ölçümlenen kanallar için sadece program ve spot verisini süre değişkeni ile raporlanmaktadır. Yarı zamanlı ölçümlenen kanallara ait TİAK A.Ş. tarafından belirlenmiş olan hedef kitle ve zaman dilimlerine ait değişkenler bazında bir gün öncenin verileri Yarı Zamanlı rapor alan abonelerle paylaşılmaktadır. 

TV İzleyici Ölçüm Sonuçları Kamuoyu İle Paylaşılıyor mu?

Kamuoyu ile paylaşılan Televizyon İzleyici Ölçümü verileri Aylık ve Yıllık bazda Eylül 2012’den itibaren TİAK A.Ş. web sayfasında yer almaktadır.

http://tiak.com.tr/tablolar

TİAK A.Ş. Web Sayfasında bulunan Aylık ve Yıllık Verileri içeren tablolar hangi bilgileri içermektedir? İlgili veriler nasıl değerlendirilebilir?

Web sayfasında yer alan veriler TV İzleyici Ölçüm Kapsamında ölçümlenen kanalların Aylık ve Yıllık Rating / Share değerlerini içermektedir. Tablolarda Yarı Zamanlı ve Tam Zamanlı ölçümlenen tüm kanalların 7 farklı zaman aralığı (Tüm gün, 20:00-23:00, 07:00-20:00, 07:00-18:00, 18:00-25:00, 18:00-24:00, 19:00-24:00) için Rtg% ve Share değerleri 6 farklı hedef kitlede (Tüm kişiler, Male20+, Female20+, AB, 20+ABC1, 5-11) görülebilmektedir.

Aylık/Yıllık RATING değeri; bir ay/yıl boyunca her bir zaman aralığının bir dakikasına düşen ortalama izleyici yüzdesini vermektedir. Dakika başına düşen ortalama kişi sayısının, seçilmiş olan hedef kitle evrenine oranlanmasıyla hesaplanır.

Aylık/Yıllık SHARE değeri; yine bir ay/yıl boyunca her bir zaman aralığının toplam izlemeden aldığı payı; yani ilgili saatlerde izleme yapan izleyiciden her bir kanalın yüzde kaç pay aldığını ifade eder.

Raporlar ilgili dönemi takip eden her ay/yıl başında web sayfasına yüklenir. Ölçüme ilgili ayda başlayan bir kanal olduysa, aylık tabloda ölçüme başladığı tarihten ayın sonuna kadar olan tarihler arasındaki ortalamasını içeren ortalama değerlere, yıllık raporda ise kanalın ölçüm sistemine dahil olduğu tarihten yılın sonuna kadar olan tarihler arasındaki ortama değerlerine yer verilir.

Tabloların en altında ölçüm sistemine ilgili ayda/yılda dahil olan kanalların hangi tarihlerini kapsayan değeri yayınlandığı belirtilmektedir. Eğer bir kanal için herhangi bir tarih aralığı belirtilmediyse rapordaki değerler ilgili ayın/yılın tamamını kapsamaktadır.

Televizyon İzleyici Ölçümü Verilerine (ratingler) abone olmadan günlük ya da haftalık olarak erişmemiz mümkün müdür?

Yapılan ölçüm sonuçları gizliliği sözleşmelerle korunan ticari bir veridir. Söz konusu veriler 2 farklı abonelik türü olan “Tam Zamanlı Ölçüm Verileri”, “Yarı Zamanlı Ölçüm Verileri” olarak sadece abonelerle paylaşılmaktadır.

TİAK A.Ş. Aylık ve Yıllık olarak kanalların “5 YAŞ ÜZERİ TÜM İZLEYİCİLER”, “AB SOSYO-EKONOMİK GRUPTAKİ İZLEYİCİLER” ve “20 YAŞ ÜZERİ ABC1 SOSYO EKONOMİK GRUPTAKİ İZLEYİCİLER” olmak üzere 3 hedef kitle için farklı zaman dilimlerindeki Rating ve Share değerlerini web sayfasında kamuoyu ile paylaşılmaktır.

http://tiak.com.tr/tablolar

TİAK web Sayfasında Kamuoyu ile Paylaşılan Verileri Excel ya da farklı bir formatta talep edebilir miyiz?

Söz konusu veriler genel olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile yayınlandığı için farklı bir formatta paylaşılmamaktadır.

Türkiye’de TV İzleyici Ölçümü Hangi Coğrafi Bölgelerde ve Hangi İllerde Yapılmaktadır?

TİAK A.Ş. TV İzleyici Ölçüm Paneli Türkiye Genelini Temsilen seçilmiş 40 ilde gerçekleştirilmektedir. Bu illerde yerleşim yeri nüfusu 10.000 üzeri olan yerlerde ölçüm yapılmaktadır.  Söz konusu 40 il, TÜİK’in Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) kapsamında NUTS 2 olarak tanımladığı bölge yapılanmasına uygun olarak seçilmiştir. 40 ilin hangi iller olduğu bilgisi sadece ölçüm şirketi ve bağımsız denetçiler tarafından bilinmektedir (İstanbul, Ankara ve İzmir illeri dışında). 

TV İzleyici Ölçümü Raporlaması NUTS 2 bazında mı yapılmaktadır?

Raporlamada kullanılan Bölge yapılanması NUTS 2 kırılımından farklıdır. İSTANBUL, ANKARA ve İZMİR illerine ait izleme verileri bağımsız olarak raporlanmaktadır. Bunun dışında raporlama Türkiye Geneli ve söz konusu 3 il dışında aşağıdaki bölge kırılımlarında yapılmaktadır;

 • MARMARA (İstanbul Hariç)
 • İÇ ANADOLU (Ankara Hariç)
 • EGE BÖLGESİ (İzmir Hariç)
 • KARADENİZ BÖLGESİ
 • AKDENİZ BÖLGESİ
 • DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 

Panelin İstatistiki Olarak Türkiye Genelini Temsil Etmesi Nasıl Sağlanmaktadır?

Panelin Demografik, Sosyo-Ekonomik ve Televizyon İzlemeye Yönelik (Hanedeki TV Sayısı, Yayın Alma Şekli vb.) değişkenler açısından Türkiye Genelini Temsil etmesi için yıllık periyodlarla VERİ TABANI ARAŞTIRMASI (VTA) gerçekleştirilmektedir. TÜİK’in yayınlamış olduğu istatistikler ve VTA’dan gelen veriler kullanılarak TV İzleyici Paneli Evren Değerleri elde edilir. Panel Kontrol Değişkenleri olarak tanımlanan bu değişkenler bazında temsiliyet sağlaması için Her VTA’dan sonra yeni kurulumlar ve sökümler ile PANEL-EVREN DENGESİ sürekli takip edilir. Bu denge TİAK Teknik Komite tarafından haftalık bazda, Bağımsız Denetçiler tarafından da aylık bazda kontrol edilerek dengenin bozulması durumunda aksiyon alınarak denge sağlanır. 

TV İzleyici Panelinin Şu Anki Örneklem Büyüklüğü Nedir?

Türkiye’de TV İzleyici Ölçümü 1989 yılında toplam 150 hanelik bir örneklemle başlamıştır. 2000 yılına gelindiğinde hane sayısı 1.950 olup bugün itibarıyla Panelde 4.000 Hane ve yaklaşık 14.000 kişi bulunmaktadır. 2014 Yılından itibaren panel minimum 4.000 hane ile raporlanmaktadır. Günlük olarak takip edildiğinde panelde ortalama 4.200 haneye kurulum yapıldığı görülmektedir. 

Hangi Kurumlar Ölçüm Sonuçlarından Faydalanmak Üzere TİAK A.Ş. İle Sözleşme İmzalayabilir?

Türkiye’de faaliyet gösteren Medya Planlama Şirketi olarak faaliyet gösteren Ajanslar, Yayıncı Kuruluşlar (Kanallar) TİAK A.Ş. ve Ölçüm Şirketi ile sözleşme imzalayarak ölçüm sonuçlarından faydalanabilmektedirler. 

Bir Yayıncı Kuruluşun ya da Medya Planlama Şirketinin Ölçüme Girmek İçin Ne Yapması Gerekmektedir?

Öncelikle abone olacak kurumun Türkiye’de faaliyet gösteren bir kuruluş olması gerekmektedir. İkincil olarak ölçüm verilerinden TAM ZAMANLI olarak mı YARI ZAMANLI olarak mı faydalanacağına karar verilmesi gerekmektedir. Ayrıca en az 1 ay en fazla 3 ay olmak üzere DENEME DATASI satın alma hakkı bulunmaktadır, denme süresi boyunca her gün günlük veri almak mümkündür. Sözleşme koşulları ve ücretlendirme ile ilgili olarak TİAK A.Ş. (tiak@tiak.com.tr - 212 803 62 70) ile iletişime geçebilirsiniz.
 
TAM ZAMANLI ÖLÇÜM: Ölçüme dahil olan kanallar için 1 dakikalık dilimler halinde izleyici ölçümü yapılması ve izleme sonuçlarının abonelerin kullanımına açılmış bir yazılım aracılığı ile ister program bazında ister belirlenmiş süreler (dakika / saat) bazında raporlanabildiği sistemdir.
 
YARI ZAMANLI ÖLÇÜM: Ölçüme dahil olan kanalların 15’er dakikalık zaman dilimleri bazında rapor alabildiği sistemdir. 15’er dakikalık zaman dilimleri standart olup farklı 15’er dakikalık dilimler oluşturulamamaktadır. Çoğunlukla tematik kanalların faydalandığı bir sistemdir. 

Televizyon İzleyici Ölçüm Sistemi Ne Şekilde Denetlenmektedir?

Televizyon İzleyici Ölçümü çok yönlü ve çok farklı birimler tarafından düzenli ve sistematik bir şekilde denetlenmektedir. Bu denetimler içinde Siber Güvenlik Şirketlerinin yaptığı veri güvenliği ve gizliliği denetimleri, dünyanın dört büyük bağımsız denetim şirketinden birinin yaptığı tüm süreçleri kapsayan süreç denetimleri, aylık bazda haneler ziyaret edilerek ve telefonla haneler aranarak bağımsız bir üniversite tarafından yapılan denetimlere kadar çok yönlü denetimler yer almaktadır.

Ayrıca günlük veri üretilirken olası hata kaynaklarını sıfıra indirmek için günlük bazda yapılan onlarca kalite kontrol kuralı devreye girmektedir. Yapılan tüm denetimler TİAK A.Ş. Yönetim Kurulu, RTÜK, TİAK Teknik Komite, TİAK Teknik Denetim Komitesi tarafından incelenerek değerlendirilmektedir. Ayrıca en ufak bir güvenlik / gizlilik ihlali olasılığı durumunda devreye sokulan ek denetim süreçleri bulunmaktadır. 

Panele Giren Haneler Ne Şekilde Seçilmektedir?

Panelde yer alan haneler Türkiye İstatistik Kurumu’ndan 40 il genelinde alınan yaklaşık 132.000 adres içinden belirli bir örneklem yöntemi ve belirli bir süreç sonrası seçilen hanelerdir.  Kantar Media, Veri Tabanı Araştırması kapsamında anket yapılan 44.000 hane içinden ihtiyaç duyduğu haneleri hanedeki kişi sayısı, hanenin yayın alma şekli, bölgeler gibi birçok değişkeni göz önünde bulundurarak seçer. Panel haneleri kesinlikle TÜİK adresleri ve Veri Tabanı Araştırması yapılan haneler içinden seçilmek zorundadır. Bu durum bağımsız denetçiler tarafından düzenli ve sistematik bir şekilde kontrol edilir.

İlk aşamada TÜİK’ten söz konusu 40 ilin tüm yerleşim yerlerini temsilen 100 hanelik bloklar olarak belirlenmiş hane adresleri alınır (yaklaşık 132.000 Adet)

İkinci aşamada TİAK A.Ş. Yönetim Kurulu’nun seçtiği bağımsız bir araştırma şirketi bu adresler içinden önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde yaklaşık 44.000
hane ile yüzyüze anket yapar. Yapılan 44.000 Anketin verisi Kantar Media’ya teslim edilir. Bu aşamada bu anket sonuçları ve TÜİK istatistiklerine bağlı olarak Evren Değerleri belirlenir. (Veri Tabanı Araştırması)

Üçüncü aşamada Kantar Media Panelden Hane Talebi ile ayrılan ya da her yıl %15 yenilenme kuralı (RTÜK Yönetmelik) gereği panelden ayrılmış haneler yerine ya da değişen Evren Değerlerine uyum sağlamak için ihtiyaç duyulan hanelerin demografik, sosyo-ekonomik ve TV Sahipliği, Yayın Alma Şekli gibi kriterler çerçevesinde ilgili il ve bölgede hane bulmak için bu data içinden telefon ile aramalar ve telefonla ulaşılamayan hanelere yüzyüze ziyaretler yapar (Panel İkna Ekibi).

Son aşamada panelist olmayı kabul etmiş olan hanelere Kantar Media Panel Ekibi eğitim verir (Panel Kurulum Ekibi) ve bu hane panel hanesi olarak tanımlanır ve haneye peoplemeter cihazı bağlanarak ölçüm sistemine dahil olur. Tüm süreçler gizlilik ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilir. PeopleMeter kurulu panel hanelerinin kimler olduğu ölçüm şirketi ve TİAK Teknik Denetim Komitesi dışında hiçbir kurum ya da kişi tarafından bilinmemektedir.

Bir hanenin panelist olma durumu tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Panel haneleri istediği zaman sistemden çıkabilirler. 

Şu anda Ölçüm Yapılan Panel Ne Zaman Kurulmuştur?

Şu anda raporlama yapılan panel 2012 yılında sıfırdan kurulmuş olan panel ve bu panelin devamı niteliğindedir. Şu anda panelde bulunan yaklaşık 4200 hane 2012 yılından itibaren gerçekleştirilmiş Veri Tabanı Araştırmalarından seçilmiş olan hanelerin oluşturduğu paneldir. 

PEOPLEMETER Cihazı ve KUMANDA Nedir?

TV izleyici ölçümü en genel anlamda KAÇ KİŞİ İZLİYOR, HANGİ KANALI İZLİYOR ve KİMLER İZLİYOR, NE ZAMAN İZLENİYOR gibi sorulara cevap vermektedir. PeopleMeter cihazı 5 saniyelik aralıklarla o anda hanede izlenen kanalın ses imzalarını kaydederek HANGİ KANAL İZLENİYOR / HANGİ SÜRELERDE İZLENİYOR sorularının cevabını vermektedir. PeopleMeter Cihazına tanımlanmış özel kumandalar ise kumanda üzerinde bulunan kişilere   cevap vermektedir. Hanede bulunan tüm televizyonlara ayrı ayrı peoplemeter cihazları bağlanır ve kumanda tanımlanır.
PEOPLEMETER aracılığı ile toplanan ve gün boyunca depolanan hanenin izleme verileri, her gece belirli saatlerde hanenin izleme verilerini otomatik olarak ölçüm şirketinin veri üretim merkezine çekerek raporlama başlatılır. 

Ses Eşleştirme Sistemi (Audio Matching System) Nedir?

TV izleyici ölçümünde bir hanede o anda hangi kanalın izlendiğinin saptanması için kullanılan sistemdir. Hanede yapılan izlemelerin ses imzaları her program için 5 saniyede bir PeopleMeter cihazının hafızasına kaydedilir. PeopleMeter cihazlarına kaydedilen veriler günlük olarak ölçüm şirketinin serverlarına otomatik olarak gönderilir. Kaydedilen ses imzaları aynı algoritma ile kaydedilen ve ölçüm şirketinin serverlarında yer alan referans ses imzaları ile karşılaştırılarak tüm panel hanelerinde izlenen kanallar saptanmış olur. 

Zaman Kaydırmalı İzleme Ölçümü (Time Shifted Viewing) Nedir?

Televizyon yayınlarının yayın akışına bağlı kalmadan, izlendiği saatler dışında ana TV ekranından izlenmesinin ölçülmesidir (non-linear). Kayıt Yapabilen Uydu Alıcıları, Kişisel Kayıt Cihazları (PVR) Üyelik Gerektiren Platformların (Digitürk, DSmart vb.) bulut saklama alanları (catch-up tv) vs. kullanılarak izlenen TV içeriklerinin ölçülmesi olarak tanımlanabilir.

Bir izlemenin Zaman Kaydırmalı İzleme olması için daha önce televizyonda yayınlanmış içerik olması gerekir.
ÖRNEK: Bir dizinin ilgili kanaldaki orjinal yayın saati veya tekrar yayınından sonra herhangi bir kayıt cihazı veya yayın platformu kullanılarak ANA TV üzerinden izlenmesidir.

VOSDAL (Viewing on The Same Day As Live): Bir programın orijinal gününde ve saatinde yayınlanmasından sonra yine aynı gün içinde izlenmesidir. YAYIN SAATLERİ DIŞINDA ANCAK YAYIN GÜNÜ İÇERİSİNDE

7 GÜN İÇİNDE İZLEME : Bir programın orijinal gününde yayınlanmasını takiben 7 gün içinde izleyici tarafından herhangi bir cihaz aracılığı ile kaydedilmiş olarak ya da ücretli üyelik gerektiren platformlar üzerinden izlenmesidir. 

Çoklu Ekran (Multi Screen) İzleme Ölçümü Nedir?

Televizyon İzleyici Ölçümü terminolojisinde Çoklu Ekran olarak tanımlanan ekranlar Her Türlü Bilgisayar, Tablet ya da Akıllı Telefonlardır. Çoklu Ekran İzlemesi olarak adlandırılan ise bu ekranlardan izlenen Televizyon İçerikleridir.
İnternete bağlı bir cihazdan yayın akışına bağlı olarak canlı veya zaman kaydırmalı olarak ölçüm sisteminden yer alan kanallar tarafından belirlenmiş ve etiketlenmiş tüm TV içeriklerin yine ölçümlenmiş kanallar tarafından belirlenmiş olan alanlardan (kanalların web sayfaları, kanallara ait uygulamalar vb.) izlenmesi olarak tanımlanabilir. 

Türkiye İçin Genişletilmiş TV / Extended TV Nedir?

TV İçeriğinin, yayınlandığı esnada veya daha sonra zaman kaydırmalı olarak BİLGİSAYAR, AKILLI TELEFON VEYA TABLET üzerinden yapılan izlemelerinin ANA TV ölçümü ile entegre bir şekilde raporlanmasıdır. TV İçeriklerinin cihaz, zaman ve yer farkı gözetmeksizin ölçülmesini kapsamaktadır. 

Copyright © 2017 by TİAK A.Ş.